Vedtægter forBirket Vandværk

 

§1 Navn og Hjemsted

 

Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er:

 

Andelsselskabet Birket Vandværk

 

Selskabet er hjemmehørende i Lolland Kommune.

 

§2 Formål

 

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov, og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

 

     §3  Medlemmer

 

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

 

§4 Medlemmernes rettigheder

 

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Lolland Kommune fastsatte regulativ. Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

 

§5 Medlemmernes forpligtelser

og hæftelser i øvrigt

 

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, subsidiært og solidarisk. Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk i et forhold, der svarer til medlemmets andele.

Beløbsstørrelsen beregnes på baggrund af det prisniveau, der er gældende på det tidspunkt, et krav gøres gældende ved domstolene.

Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive erklæring om, at vedkommende indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad, herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Ethvert medlem er ansvarligt for sine eventuelle lejere.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager ejerskifteerklæringen, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet. Det er dog en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.

§6 Udtræden af selskabet

 

Udtræden af selskabet kan ske i tilfælde af nedrivning, ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

 

§7 Levering til ikke-medlemmer  (Købere)

 

Ejendomme eller institutioner, der ifølge deres natur eller ifølge særlige omstændigheder, ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift, kunne fa leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

Det samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet. Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

 

§8 Generalforsamling

 

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem, eller ved annoncering i en lokal avis med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling være opført på dagsordenen, og skal derfor afgives til bestyrelsen senest en måned efter regnskabsårets udløb.

 

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

              

                       Valg af dirigent

    

     Bestyrelsens beretning

    

     Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

      

     Bestyrelsens planer og budget for det kommende regnskabsår

     forelægges til godkendelse.

 

     Behandling af indkomne forslag.

 

     Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

    

     Valg af revisorer og revisorsuppleanter.

    

     Eventuelt.

 

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten. Bestyrelsen kan antage en statsautoriseret/registreret revisor.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal i så fald afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal offentliggøres i forbindelse med indkaldelsen.

 

§9 Stemmeret og afstemninger

 

 

Hvert medlem har en stemme. Ejendommen, som har flere ejere, har ligeledes kun en stemme. Ejerne beslutter selv, hvem der stemmer og er valgbar.

Ægtepar, som ejer en fælles bolig, må selv bestemme, hvem af dem, der stemmer og er valgbar. Dette gælder også, hvis ejendommen kun står i den ene ægtefælles navn.

Et medlem, som er forhindret i at møde personligt op, kan afgive stemme via skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere en stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning.

Repræsentanter for købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret.

Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 1/2 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for. Er en af disse betingelser ikke opfyldt, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages ved 2/3 af de afgivne


stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

 

§10 Bestyrelsen

 

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.

Herudover vælges hvert år 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelse af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

 

§ 11 Tegningsret

 

Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan meddele prokura.(Fuldmagt)

 

§12 Regnskab

 

Selskabets regnskabsår løber fra den l. januar til den 3 l. december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

 

Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer, samt en af bestyrelsen evt. antaget revisor. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

 

§13 Opløsning

 

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkninger i forsyningsmulighederne, f. eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

§ 14 Ikrafttræden

 

Selskabets oprindelige vedtægter blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i september 1937.

Disse vedtægter er blevet vedtaget på generalforsamlingen december 2006, og de træder i kraft fra samme dato.

Henning Rasmussen,  Dirigent   Forelagt af følgende bestyrelse:

Formand: Henning Rasmussen, Bandholmvej 69, 4943 Torrig L.

Næstformand: Lars H. Knudsen, Bandholmvej 1, 4943 Torrig L.

Bestyrelsesmedlem: Jørgen Thomsen, Kapellanvej 20, 4943 Torrig L.

Bestyrelsesmedlem: Jørn Andersen, Ravnsborgvej 23, 4943 Torrig

Bestyrelsesmedlem: Kenneth Madsen, Poppel Alle 5, 4943 Torrig L

Tekstboks:
NæsteNæsteNæsteNæsteNæsteTekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Tekstboks: Næste

Opdateret 15.12 2020

Forside

Bestyrelse

 Vedtægter 

Takster

Vandanalyser

Sidste Nyt 

Års-

regnskab

General-

forsamling

Fakta om

drikkevand

Spar på

vandet

Spare-

tips

Sidste

nyt